Strona („Strona”) jest publikacją Eutelsat Communications S.A. („Eutelsat Communications").

  Prosimy o dokładne zapoznanie się z warunkami użytkowania, ponieważ użycie Strony będzie uważane za wyrażenie zgody na poniższe warunki. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany warunków użytkowania w dowolnym czasie i opublikowania ewentualnych zmian w tym miejscu. Zalecamy regularne przeglądanie warunków użytkowania, ponieważ dalsze użytkowanie Strony po wprowadzeniu modyfikacji, będzie jednoznaczne z ich akceptacją.

  Podejmujemy wszelkie starania i środki ostrożności, aby informacje publikowane na Stronie były wiarygodne w chwili ich umieszczenia oraz regularnie aktualizowane. Nie gwarantujemy jednak ich ścisłości, zachowując prawo do ich zmiany w dowolnym czasie, bez uprzedzenia.

  PUBLIKUJEMY STRONĘ „TAKĄ, JAKĄ JEST,” BEZ JAKICHKOLWIEK GWARANCJI, ANI RĘKOJMI, CO DO JEJ DZIAŁANIA, ZAPEWNIENIA O WIARYGODNOŚCI INFORMACJI, PRODUKTÓW, CZY USŁUG, DO KTÓRYCH SIĘ ODNOSI. NIE PONOSIMY ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA WSZELKIE STRATY LUB SZKODY, JAKIE MOGĄ WYNIKAĆ Z UŻYTKOWANIA STRONY, W WYNIKU JAKICHKOLWIEK NIEŚCISŁOŚCI LUB BRAKÓW W INFORMACJACH, KTÓRE MOŻE ONA ZAWIERAĆ.

  Wszelkie odniesienia do jakiegokolwiek produktu lub usługi, jakie są lub mogą być dostarczane przez “Eutelsat Communications” lub jakąkolwiek inną spółkę, nie stanowią przyrzeczenia, że taki produkt lub usługa, będą dostępne w każdej chwili. Zmiany, bądź ulepszenia takich produktów, czy usług, mogą być wprowadzane w dowolnym czasie, bez uprzedzenia.

  Informacje na niniejszej Stronie nie stanowią oferty sprzedaży, ani zachęty do złożenia oferty kupna akcji Eutelsat Communications w Stanach Zjednoczonych Ameryki (obejmując wszystkie terytoria i posiadłości, wszystkie stany i dystrykt Columbia) lub w jakiejkolwiek jurysdykcji, gdzie taka oferta byłaby sprzeczna z miejscowymi prawami i przepisami. Akcje Eutelsat Communications nie zostały i nie zostaną zarejestrowane na podstawie Ustawy Stanów Zjednoczonych o Papierach Wartościowych z roku 1933, z późniejszymi zmianami („Ustawa o Papierach Wartościowych”) i nie mogą być oferowane, ani sprzedawane na terenie Stanów Zjednoczonych bez rejestracji lub wyłączenia spod obowiązku rejestracji na podstawie Ustawy o Papierach Wartościowych. Eutelsat Communications nie zamierza występować o rejestrację akcji Eutelsat Communications na podstawie Ustawy o Papierach Wartościowych, ani ogłaszać oferty publicznej na terenie Stanów Zjednoczonych.

  Informacje na niniejszej Stronie nie zawierają, ani nie stanowią zaproszenia lub zachęty do inwestowania. Informacje te skierowane są tylko do osób, które (1) znajdują się poza terytorium Wielkiej Brytanii, (2) mają doświadczenie zawodowe w sprawach dotyczących inwestycji lub (3) są osobami określonymi w Artykule 49(2)(a) do (d) (spółki o wysokiej wartości netto, stowarzyszenia nie mające osobowości prawnej itd.) Ustawy o Usługach Finansowych i Rynkach z roku 2000 (Promocja Finansowa) Zarządzenie z roku 2005 (z późniejszymi zmianami).

  Publikowanie, czy rozpowszechnianie treści zawartych na Stronie może być ograniczone w pewnych jurysdykcjach na mocy ustaw, bądź innych rozporządzeń. W związku z powyższym, odbiorcy publikowanych, czy rozpowszechnianych treści w takich jurysdykcjach zobligowani są do samodzielnego uzyskania informacji i przestrzegania ewentualnych ograniczeń.

  Niektóre stwierdzenia zawarte na Stronie, które nie są faktami z przeszłości, dotyczą oczekiwań wobec przyszłości lub wypowiedzi prognozujących. Wypowiedzi prognozujące oparte są o obecne przekonania, oczekiwania i założenia Eutelsat Communications i obejmują znane i nieznane czynniki ryzyka i niepewności, które mogą spowodowa, że rzeczywiste wyniki, wydajność, czy wydarzenia będą zdecydowanie odbiegać od tych sugerowanych w stwierdzeniach dotyczących przyszłości. Eutelsat Communications nie może zapewni, iż takie przekonania, oczekiwania, czy założenia zostaną zrealizowane.

  Eutelsat Communications posiada prawa autorskie do treści publikowanych na Stronie, za wyjątkiem przypadków, gdzie wskazano inaczej o prawach własności osób trzecich. Obrazy, znaki towarowe i marki są również chronione innymi prawami własności intelektualnej, w związku z czym nie mogą być kopiowane ani zapożyczane w żaden sposób bez pisemnej zgody ich prawowitych właścicieli. Jeżeli nie jest to wyraźnie zabronione w opublikowanej informacji, możliwy jest wydruk wybranych treści zawartych na Stronie, wyłącznie na użytek własny, pod warunkiem, iż każdy taki wydruk zostanie opatrzony stosowną notatką/zastrzeżeniem. Jakikolwiek inny użytek jest zabroniony.  

  Treści i informacje dostarczane przez osoby trzecie, inne niż Eutelsat Communications, są wyraźnie oznaczane w miejscach występowania. Treści te publikowane są w formie, w jakiej zostały dostarczone, zatem Eutelsat Communications nie ponosi odpowiedzialności za ich ścisłość i terminowość. Działając na podstawie niniejszych treści należy uprzednio podjąć odpowiednie kroki w celu ich weryfikacji.

  Eutelsat Communications nie ponosi odpowiedzialności za treści żadnej innej strony www, z której użytkownik został przekierowany na Stronę, bądź na którą może zostać przekierowany ze Strony, a w związku z tym, za żadne straty lub szkody, które użytkownik może ponieść w wyniku użytkowania jakiejkolwiek innej strony, z której, bądź na którą został przekierowany.

  Niniejsze warunki użytkowania podlegają przepisom prawa angielskiego i walijskiego, a użytkownik przyjmuje, że wszelkie spory będą podlegać wyłącznej jurysdykcji sądów angielskich.

  W przypadku, gdy jakikolwiek zapis niniejszych warunków użytkowania zostanie uznany za nieważny, sprzeczny z prawem, bądź niewykonalny przez żaden sąd właściwej jurysdykcji, zapis ten powinien zostać oddzielony od pozostałych, które nadal pozostają w mocy w sposób dozwolony przepisami prawa.

  Eutelsat Communications S.A.
  Capital : 658 555 372,80 euros
  RCS : 422 551 176 Paris
  SIREN : 481 043 040

  Siedziba Główna
  32, boulevard Gallieni
  92130 Issy-les-Moulineaux
  France
  Tel. +33 1 53 98 47 47

  Dyrektor ds. Publikacji: Marie-Sophie Ecuer, Dyrektor Eutelsat Communications ds. Komunikacji Korporacyjnej

  Prawa autorskie
  Zdjęcia Komitetu Wykonawczego i dyrekcji: Romain Gaillard/REA, Hamilton de Oliveira/REA, Iannis Giakoumopoulos/REA 

  Obrazy: Airbus Defence & Space, Arianespace, Boeing Defense and Space, Adrien Daste, Getty, Orbital ATK, Laurent Grandguillot/REA, Xavier Popy/REA, Shutterstock, SpaceX, Space Systems Loral, Surrey Satellite Technology Ltd, Thales Alenia Space, Toys Films